• Save the date!
 • Nieuw logo SCW'23

  Afgelopen periode zijn diverse logo’s gepresenteerd aan de commissie Cultuur en daarbij is gekozen voor nevenstaand logo. Het logo is ontworpen door Marlies Keizer.

  “Het idee dat ik erbij had was dat het goede duidelijke lijnen moest hebben, de goede kleuren en een kroon voor het koninklijke karakter. Met dat in gedachte heb ik 15 variaties gemaakt, uiteindelijk hebben ze voor deze gekozen die ik persoonlijk ook het mooist vind. Ik vond het vooral belangrijk dat het eenvoudig maar stijlvol zou worden. 
   
  Ik heb bij het ontwerp ook altijd rekening gehouden met de werkbaarheid van het logo. Is het goed te gebruiken voor op het shirt, maar ook voor drukwerk, digitaal gebruik en andere toepassingen zoals bijvoorbeeld een paraplu of sjaal. Daarom is hij gemaakt in twee PMS kleuren, die ook makkelijk omgezet kunnen worden naar full colour als het nodig is.” Aldus Marlies Keizer
 • Derbyfeest
  Voordat de clubs samen verder gaan als SCW'23 vindt er nog eenmaal een derby plaats op het Wilhelmina Sportpark.
   
  Dit laten we niet zomaar voorbij gaan.
   
  Alle leden van de 3 verenigingen op het sportpark zijn van harte uitgenodigd.
 • Laatste Renkumse derby !

 • SCW ’23 ziet het levenslicht, ‘Renkumse’ voetbalfusie is een feit!

  HEELSUM - Het was vrijdagavond nog even spannend. Gaat de ‘Renkumse’ voetbalfusie nu wel of niet door. Maar in navolging van de leden van RVW en Redichem, die twee weken geleden al massaal ‘voor’ de fusie stemden, gaven ook de leden van CHRC vrijdagavond hun fiat en ziet nu de nieuwe fusievereniging SCW’23 officieel het levenslicht.

  Dick Martens

  De tweede Bijzondere Ledenvergadering bij CHRC was noodzakelijk, omdat bij de eerste vergadering niet de vereiste opkomst van 75% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig was. Die opkomst was nu niet meer noodzakelijk. Na stemming bleek er massaal ‘voor’ gestemd te zijn. Maar liefst 93% van de ingediende stemmen gaf aan een fusie toe te juichen. Er was dan ook gejuich en een luid applaus nadat voorzitter Paul Leertouwer de uitslag bekend maakte. Het stemde de voorzitter, die al direct via appberichtjes werd gefeliciteerd door collega-voorzitters Patrick Wennekes van RVW en Koen Beenen van Redichem meer dan tevreden. ,,Ik had er al bij voorbaat toch al wel een goed gevoel over en ben dan ook blij, dat dat voorgevoel ook door de aanwezige leden is bevestigd. Nu kunnen we samen met de diverse commissies stappen gaan maken op weg naar een mooie nieuwe ‘Renkumse’ voetbaltoekomst. Lang leve SCW’23!”
 • VV CHRC stemt VOOR!
  Uitslag 2e ALV voor fusie bekend.
  VV CHRC stemt VOOR!
   
  Op de tekenlijst voor aanwezigen, gemachtigden en wettelijk vertegenwoordigers (ouders van jeugd onder de 16) zijn 123 stemkaarten uitgegeven.
   
  We hebben 122 stemkaarten retour gekregen.
   
  Jeugd tot 16 waarvan de stem 1 maal telt:
  28 voor en 3 tegen.
   
  Leden van 16 jaar en ouder waarvan de stem 3 maal telt:
  85 voor en 6 tegen.
   
  Dit is ruimschoots boven de statutair vereiste 2/3e meerderheid.
  Hiermee hebben alle 3 de verenigingen ingestemd met de fusie en gaat het fusieproces in volle vaart door.
 • 2e Bijzondere ALV 14 april 2023, aanvang 20:00 uur

  Beste leden.

  Het bestuur van CHRC nodigt haar leden uit voor een 2e Bijzondere Algemene ledenvergadering op 14 april 2023 om 20.00 uur in de kantine van CHRC. Inloop is vanaf 19:00 uur. Deze 2e ledenvergadering is noodzakelijk, omdat bij de 1e vergadering niet de vereiste opkomst van 75% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig was.

  Agenda

  • Opening
  • Fusieplan
  • Begroting fusievereniging
  • Plan Optimalisatie Wilhelminasportpark
  • Gelegenheid tot stellen van vragen/wisselen van gedachten en meningen
  • Schriftelijke stemming Fusieplan
  • Pauze / Telling stemmen
  • Uitslag
  • Sluiting

  Conform onze statuten kan er deze 2e keer gestemd worden ongeacht de opkomst van het aantal stemgerechtigde leden. Deze stemming is bindend. Alle leden hebben stemrecht. Leden van 16 jaar en ouder hebben drie stemmen, onder de 16 jaar één stem.

  Ieder lid van 16 jaar of ouder kan een ander lid van 16 jaar of ouder schriftelijk machtigen. Ieder lid jonger dan 16 jaar kan wettelijk vertegenwoordigd worden door een ouder/verzorger. Een gemachtigde mag één ander lid vertegenwoordigen en moet 16 jaar of ouder zijn. 

  Klik op de link hiernaast voor een machtiging formulier.

  Namens het bestuur,
  vvCHRC
  Wilhelmina Sportpark
  Sportlaan 10
  6866 NA Heelsum

 • Machtiging ALV
 • Akkoord van de gemeente op de plannen voor optimalisatie sportpark!!

  Gister avond is er op het raadsvoorstel en het amendement unaniem akkoord gegeven. Veel opgetogen gezichten en gejuich op de publieke tribune, waar een groot aantal leden van de verenigingen en leden van de diverse fusiecommissies aanwezig waren. Burgemeester Schaap, voorzitter van de raadsvergadering complimenteerde de commissieleden, de politiek en wethouder Marinka Mulder in het bijzonder. Opnieuw applaus, opluchting, maar vooral veel vreugde en hoop dat de aanstaande ALV's de volgende stap richting een mooie nieuwe vereniging SCW'23 zal gaan zijn. Alle commissies togen vervolgens samen naar de RVW kantine om samen 'de overwinning' te vieren.

 • Bekijk onderstaande amendement
 • Heroverweging fusieplan: Standpunt hoofdtrainers van buitenaf

  Commissie Voetbaltechnische en -organisatorische zaken:

  De commissie Voetbalzaken – o.a. belast met de aanstelling van de trainers voor de dames- en herenselectie  -  heeft afgelopen maandag uitgebreid stilgestaan bij het eerder ingenomen standpunt m.b.t. de aanstelling van die trainers. Dat uitgangspunt was als volgt verwoord in het fusieplan: Er is een duidelijke en goed onderbouwde keuze gemaakt om voor het eerste elftal mannen en vrouwen een trainer van buiten aan te trekken die geen historie heeft bij één van de drie verenigingen.

  Er zijn ontwikkelingen en omstandigheden die wijzigen en daarnaast staat de tijd ook niet stil. Redenen voor de commissie Voetbalzaken om dat oorspronkelijke standpunt nog eens kritisch tegen het licht te houden. De commissie realiseerde zich daarbij dat eerder ingenomen standpunten niet zomaar moeten worden losgelaten. Aan de andere kant moet je - als er ontwikkelingen zijn – ook niet star aan die uitgangspunten vast blijven houden.

  Na alle facetten zorgvuldig en weloverwogen tegen elkaar te hebben afgezet vond de commissie Voetbalzaken uiteindelijk dat een herijking en aanpassing van het eerder ingenomen standpunt in het belang van de fusieclub zou zijn. Omdat de commissie Voetbalzaken dit niet alleen kan beslissen, is dit woensdagavond 22 maart jl. uitgebreid besproken met de andere bij het fusieproces betrokken commissies. Na een uitvoerige gedachten wisseling is ingestemd met de voorgestelde heroverweging.

  De argumenten waardoor er tot dit besluit is gekomen zijn:

  -      Tijdsdruk, we kunnen trainers op dit moment nog geen zekerheid bieden. Hierdoor heeft een potentiële kandidaat besloten in zee te gaan met een andere vereniging.

  -      Huidige trainers kennen de (potentiële) selectiespelers goed, dit is een voordeel bij de samenstelling van de selecties.

  -      Principe besluit uit het fusieplan blijft staan, komend seizoen wordt een overgangsjaar.

  -      Na het 1e seizoen volgt een heroverweging door het nieuwe bestuur.

  Dit betekent dat de trainers van de huidige 1e selectieteams (zowel Dames als Heren) (ook) in aanmerking komen voor de twee hoofdtrainer functies voor het komende seizoen.

  De huidige trainers van de betreffende selecties zijn inmiddels benaderd en ook uitgenodigd voor een gesprek. De reacties waren positief en deze gesprekken vinden a.s. maandag 27 maart plaats.

  De trainer van RVW (Heren) – die voor volgend seizoen inmiddels bij een andere club heeft getekend – is ook op de hoogte gesteld. Hij waardeerde dat en kon zich ook vinden in de heroverweging.

  Commissie Voetbalzaken

  Donderdag 23 maart 2023

 • Belangrijke ledenvergadering!

  Beste leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden,

  LET OP!

  Belangrijke ledenvergadering vanwege fusie op vrijdag 31 maart, 20:00, CHRC kantine.

  Laat je stem horen!

  De afgelopen maanden hebben leden van de 3 verenigingen zitting gehad in diverse commissies om zo tot een gezamenlijk gedragen Fusieplan te komen. Separaat aan dit proces is er een plan Optimalisatie Wilhelmina sportpark opgesteld. In dit plan wordt het sportpark heringedeeld en er een nieuwe accommodatie gerealiseerd.

  Deze twee plannen te samen moeten leiden tot een duurzame sport uitoefening in Heelsum en Renkum.
  Het laatste woord hebben de stemgerechtigde leden van de 3 verenigingen. Deze verenigingen zullen gelijktijdig per vereniging een eigen bijzondere Algemene ledenvergadering uitschrijven op 31 maart as.

   

 • Uitnodiging bijzondere Algemene Leden Vergadering 31-03-2023

  Beste leden,

  Het bestuur van CHRC nodigt haar leden uit voor een Bijzondere Algemene ledenvergadering op 31 maart 2023 om 20.00 uur in de kantine van CHRC. Inloop is vanaf 19.30 uur.

  Agenda

  • Opening
  • Fusieplan
  • Begroting fusievereniging
  • Plan Optimalisatie Wilhelminasportpark
  • Gelegenheid tot stellen van vragen/wisselen van gedachten en meningen
  • Schriftelijke stemming Fusieplan
  • Pauze / Telling stemmen
  • Uitslag
  • Sluiting 

  Conform onze statuten kan er alleen gestemd worden als er voldoende stemgerechtigde leden zijn. Indien dit niet het geval is, wordt er twee weken later een nieuwe Bijzondere Algemene ledenvergadering uitgeschreven waar wel tot stemming wordt overgegaan met de dan aanwezige stemgerechtigde leden.

  Alle leden hebben stemrecht. Leden van 16 jaar en ouder hebben drie stemmen, onder de 16 jaar één stem.

  Ieder lid van 16 jaar of ouder kan een ander lid van 16 jaar of ouder schriftelijk machtigen. De gemachtigde mag één ander lid vertegenwoordigen.

  De integrale en leidende tekst van de relevante artikelen uit de statuten vindt u hieronder. 

  Namens het bestuur,

  vvCHRC

  Wilhelmina Sportpark

  Sportlaan 10

  6866 NA Heelsum

  Statuten

  Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering

   Artikel 17

  • Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden, die zestien jaar of ouder zijn hebben in de vergadering ieder drie stemmen, zij die de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt hebben ieder één stem.
  • Ieder lid dat zestien jaar of ouder is, kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid van zestien jaar of ouder doen uitbrengen. Een lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

  Ontbinding en vereffening

   Artikel 20

  • De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  • Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog , ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
  • Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 • Financiering optimalisatie Wilhelmina Sportpark

  Het opstellen van een gedegen en solide plan van de herindeling van het sportpark en de nieuwe accommodatie heeft in hele korte tijd plaats moeten vinden. De commissie Faciliteiten heeft hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Helaas kon op de leden informatieavond van 3 maart nog geen financiële paragraaf gepresenteerd worden. Ter illustratie: de 3D impressies waren pas op vrijdagmiddag van de informatie avond gereed. Ondertussen is een “Memo Financiering Optimalisatie sportpark” opgesteld. Deze is ondertussen met raadsleden gedeeld en wij delen het ook met de leden van de voetbal verenigingen.

  Hiernaast kun je kennis nemen van deze Memo door op de button te klikken.

 • Memo Financiering
 • Positieve reacties Gemeenteraadsleden op fusieplan

  Woensdagavond 8 maart presenteerde de fusiecommissie het fusieplan in een raadsontmoeting aan een aantal leden van de gemeenteraad. Patrick Wennekes presenteerde het voetbalgedeelte, Peter van Dam de financiën, Koen Beenen de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina en Huub van Oorschot verzorgde de inleiding.

  Na de presentatie kregen de raadsleden de gelegenheid vragen te stellen. Alle fracties gaven echter eerst een compliment voor het door de verenigingen verrichte werk, het opgestelde fusieplan en de presentatie ervan. Daarna kwamen er heldere antwoorden op de vragen die werden gesteld. De raadsontmoeting werd bijgewoond door een flink aantal leden van de drie verenigingen. Ook dat ondersteunde de eensgezindheid en gaf een goede uitstraling. Naast deze leden waren ook de wethouder sport Marinka Mulder, onze burgemeester en andere belangstellenden aanwezig.

  Kortom: CHRC, RVW en Redichem hebben gezamenlijk een prima indruk achtergelaten

 • Nieuwe clubnaam en clubkleuren

  Vanavond zijn tijdens de informatieavond over het fusieplan de nieuwe clubnaam en clubkleuren gepresenteerd. Bij doorgang van de fusie zal de nieuwe vereniging SCW’23 (Sportclub Wilhelmina) gaan heten en zal er gevoetbald worden in de kleuren blauw en zwart. Naast de clubnaam en clubkleuren is tevens een 3D impressie getoond van de kantine en de velden. Reacties vanuit de leden waren erg positief.

 • Brief Gemeente Renkum naar aanleiding van raadsbesluit

  Het raadsbesluit wat als bijlage bij het fusieplan zit is gewijzigd ten opzichte van de versie die met de commissie faciliteiten en fusiecommissie is afgesproken. En die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Daarom is namens deze commissies deze brief gestuurd.

 • Klik op button voor brief
 • Bijlagen bij fusieplan (klik op button)
 • Stemmen nieuwe clubnaam en clubkleuren

  Beste leden en/of ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden,

  Uit de vele inzendingen die we hebben ontvangen zijn drie namen uitgekomen waar op gestemd kan worden.
  De drie varianten voor de clubkleuren zijn tijdens de nieuwjaarsrecepties gepresenteerd (het gaat hier om de kleurensamenstelling en niet het tenue).
  Uitsluitend de leden van de drie verenigingen mogen één stem uitbrengen. Ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden mogen één stem uitbrengen ongeacht hoeveel kinderen lid zijn.
  Je stemt in het formulier zowel voor de nieuwe clubnaam als de clubkleuren.
  Het stemmen gaat doormiddel van een formulier die op de websites van de verenigingen beschikbaar is. Neem dus snel een kijkje op een van de websites en stem op je favoriet.
  De uitslag zal bekend gemaakt worden tijdens de informatieavond op vrijdag 3 maart in de Doelum.

  Mocht het digitaal stemmen niet lukken neem dan contact op met Jan Gijsbertsen 0657338665.

  LET OP! Er kan uiterlijk tot en met dinsdag 28 februari 00:00 uur gestemd worden.

  Namens de commissie cultuur

  Klik op één van onderstaande linkjes om naar het stemformulier te gaan. Mocht het ene formulier al aan zijn maximum aantal zitten, probeer dan het volgende formulier.

  https://forms.office.com/r/KbNv2putSK

  https://forms.office.com/r/yuAGMfY6CP

  https://forms.office.com/r/S04sCF86bg

 • “Zeven commissies hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om een fusieplan op te stellen voor de fusie tussen CHRC, Redichem en RVW. De leden van die commissies verdienen een groot compliment voor hun inzet. Het fusieplan vind je op de websites van de drie verenigingen. Vrijdag 3 maart om 20.00 uur is er in Doelum voor alle leden van de drie clubs gelegenheid om hierover vragen te stellen.
  Alle bijlagen zullen over een week beschikbaar worden gesteld”.

 • Klik op button voor fusieplan
 • Fusie ligt op schema (15-02-2023)

  In deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het fusieproces. Dit proces verloopt voorspoedig, alle commissies zijn enthousiast aan het werk om een fusie per 1 juli 2023 te faciliteren. Het fusieplan is in concept klaar en wordt besproken met alle commissies en de besturen van de verenigingen.
  Op vrijdag 3 maart zal het fusieplan gepresenteerd worden in Doelum voor de leden van de drie verenigingen. De basis ervan is op de informatieavond van 2 december 2022 al met de leden gedeeld, dus grote verrassingen zal het plan niet bevatten, behalve natuurlijk de naam, de clubkleuren en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de herontwikkeling en optimalisatie van het sportpark.

  De fusiecommissie heeft zich aangemeld voor de raadsontmoeting van woensdag 8 maart.
  In deze ontmoeting met de gemeenteraad van Renkum kan de commissie de stand van zaken rondom het fusieproces en de optimalisatie / herinrichting van het sportpark toelichten en vragen hieromtrent vanuit de gemeenteraad beantwoorden.

  Naam en clubkleuren

  Er is fantastisch gereageerd op de oproep om een nieuwe naam voor de fusievereniging in te dienen, maar liefst 150 (!) namen zijn ingediend, de meesten met bijbehorende uitleg.
  De commissie cultuur heeft zich daarover gebogen en uit die 150 namen drie namen geselecteerd. Deze drie namen zullen via de websites en social media binnenkort worden gedeeld, zodat elk lid via een formulier op de website een stem kan uitbrengen op één van de drie namen.

  Hetzelfde gebeurt met de clubkleuren. Er zijn in januari drie verschillende tenues gepresenteerd bij de verenigingen. Ook hier kan door leden op dezelfde wijze (via het formulier) een stem worden uitgebracht. Let op, het betreft alleen de kleurstelling. Nadat de stemming heeft plaatsgevonden zal er een ontwerp worden gemaakt. De uitkomst van beide stemmingen zal worden opgenomen in het fusieplan en zal op de avond van vrijdag 3 maart worden gepresenteerd.

 • Aprés ski feest !
 • Help jij mee met de nieuwe clubnaam?!

  Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Graag vragen wij jullie hulp bij het volgende: Wat wordt de naam van de eventuele fusievereniging?

  Doormiddel van onderstaande link kunnen jullie een voorstel doen voor de nieuwe naam. Hierbij zouden wij het prettig vinden als deze naam ook onderbouwd wordt. Dus mocht je een suggestie hebben vul dan snel het formulier in.

  Dit kan tot en met 15 januari 2023. Na 15 januari worden de drie beste namen uitgekozen (door de commissie cultuur) en krijgen de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden de mogelijkheid om op één van de drie namen te stemmen, hiervoor geldt meeste stemmen gelden.

  https://forms.office.com/r/6RN58dcjJe

  Met sportieve groet,

  Fusiecommissie

 • Clubs presenteren hoofdlijn fusievoorstel

  RVW, CHRC en Redichem zijn al maanden constructief met elkaar in overleg om tot een fusie te komen. Vanaf mei 2022 zijn een zevental commissies met daarin vertegenwoordigers van de drie verenigingen aan het werk om de voornaamste zaken omtrent de fusie vorm te geven. Vrijdagavond 2 december was er een informatieavond voor alle leden van de drie verenigingen in MFC Doelum. De commissies presenteerden daar de huidige stand van zaken en de hoofdlijn van het fusievoorstel. Leden konden na iedere presentatie vragen stellen.

  Eerder constateerde de commissie financiën al dat de drie verenigingen financieel erg gezond zijn en dat dit dus geen belemmering vormde voor het verdere fusieproces. De commissie presenteerde nu onder andere een gezamenlijke begroting. De commissie faciliteiten voert met de gemeente gesprekken om te komen tot een voorstel voor herinrichting van het sportpark Wilhelmina. Ook deze gesprekken verlopen erg constructief, zowel met de ambtelijke vertegenwoordigers als met wethouder Marinka Mulder. Deze laatste maakt zich erg hard om daar een succes van te maken. De commissie voetbaltechnische zaken adviseert dat de nieuwe vereniging op zaterdag gaat voetballen en liet zien hoe de voetbalorganisatie eruit zou komen te zien. De commissie communicatie presenteerde via welke kanalen de nieuwe club haar leden, supporters en overige geïnteresseerden gaat bereiken. Huidige sponsoren van de clubs zullen in het voorjaar worden benaderd door de commissie sponsoring, die ook liet weten al nieuwe sponsoren te hebben gesproken die graag de nieuwe vereniging willen ondersteunen. Tenslotte presenteerde de commissie cultuur het proces hoe te komen tot een nieuwe naam, het nieuwe tenue en het nieuwe logo. Iedereen in Renkum wordt uitgedaagd om een voorstel voor een nieuwe naam van de fusie vereniging te doen met argumentatie via de websites van de drie verenigingen.
   
  De informatieavond werd door de leden als erg positief ervaren, “jullie zijn al verder dan ik had gedacht, compliment daarvoor” liet één van de leden na afloop weten.
 • Informatieavond fusie
 • Fusie bericht

  Besluit Duno verandert niets

  Het besluit van Duno om definitief af te haken bij de fusie verandert niets aan de intentie en het fusieproces van de drie andere verenigingen RVW, CHRC en Redichem. De fusiecommissie vindt het erg spijtig dat Duno niet meer meedoet, maar was niet verrast door dit besluit.

  Zeven commissies zijn vanaf mei van dit jaar enthousiast aan de slag om de fusie vorm te geven en daarvoor een goed fusievoorstel neer te leggen. Ook de gemeente heeft aangegeven positief te staan tegenover het fusieproces van de drie clubs op het sportpark Wilhelmina. Het verandert dan ook niets aan het standpunt van de gemeente over een eventuele herontwikkeling van het sportpark. De gesprekken hierover tussen de gemeente en de commissie faciliteiten verlopen erg constructief.

 • Wijziging contributie

  Beste leden.

  Tijdens de ingelaste Algemene ledenvergadering van 14 september 2022 hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met een contributieverhoging.

  Deze verhoging is noodzakelijk vanwege een stijging in de kosten veroorzaakt door de inflatie. Grootste factor daarin zijn de energiekosten.

  De contributie verhoging is alleen van toepassing voor spelende leden.

  Onderstaande de wijzigingen met ingang van de eerstvolgende inning.

  • Senioren was € 23,00 per maand, wordt € 26,50
  • Junioren (12 tot 18 jaar) was € 15,75 per maand, wordt € 19,25
  • Pupillen (7 tot 12 jaar) was € 12,75 per maand wordt  € 16,25
  • Kabouters (4 tot 6 jaar) was € 5,00 per maand wordt  € 8,50

  We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke sportgroet,

  Bestuur vv CHRC

   

 • Programma CHRC

  WedstrijddatumTeamThuisteamUitteamAanvangstijd
  01-06-2023CHRC JO16-1dAngerlo Vooruit JO16-1JMCHRC JO16-1d19:00
  01-06-2023CHRC VR1CHRC VR1Fortissimo VR219:30
  03-06-2023CHRC JO13-1CHRC JO13-1Elspeet JO13-112:45
  04-06-2023CHRC 2FC Jeugd 4CHRC 210:00
 • Hulp Gezocht !!!

  HULP GEZOCHT !

  Ben je op zaterdag toch al vaak aanwezig op het sportpark, ben je een sociaal persoon en wil je meer voor de club betekenen? Dan zijn wij op zoek naar JOU!

  Voor de zaterdagochtend zoeken wij een aantal ontvangstbegeleiders. Om beurten (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) ben je van circa 08.30-12.30 uur het gezicht van VV CHRC voor teams die op bezoek komen bij onze voetbalvereniging. Een leuke en sociale functie, waarbij je de teams welkom laat voelen bij onze club, wegwijs maakt en ervoor zorgt dat het wedstrijdprogramma vlotjes verloopt. 

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mailadres secretaris@vvchrc.nl

  Met vriendelijke groeten het Bestuur van CHRC

 • Nieuwsbrief Fusiecommissie juli 2022

   

   

  Inleiding

  De fusiecommissie wil de leden van de verenigingen graag periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het fusieproces. Dit zal zij doen door middel van een aantal nieuwsbrieven, ook zullen er nog informatieavonden worden gehouden. In deze eerste nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Stand van zaken fusie
  • Situatie Duno
  • Sportpark Wilhelmina
  • Commissies
  • Planning

  Stand van zaken fusie

  Na de zorgvuldige voorbereiding die de fusiecommissie met elkaar heeft doorlopen zijn in februari en maart de leden van de verenigingen bijgepraat over de fusie. Woensdag 11 mei zijn de leden van alle commissies tijdens een startbijeenkomst voor het eerst bij elkaar gekomen. Na een presentatie over het verdere proces van de fusie zijn de leden van de commissies met elkaar in gesprek gegaan.
  In eerste instantie om kennis te maken met elkaar als dat nog nodig was, maar vooral ook om met elkaar te bespreken hoe als commissie de opdrachten die er liggen uit gaan voeren.  Opvallend was de goede chemie binnen de commissies, fantastisch om te zien. Sindsdien zijn zij enthousiast aan de gang om de opdrachten die zij als commissie hebben ten uitvoer te brengen.

  Hierbij is aangegeven dat zorgvuldigheid nog steeds boven snelheid gaat, maar de fusiecommissie gaat er vanuit dat de commissies voldoende tijd hebben om aan het eind van het jaar hun eindrapportage gereed hebben. Als dit lukt zou normaal gesproken de fusiedatum nog steeds 1 juli 2023 zijn.

   Situatie Duno

  De fusiecommissie heeft na de ledenraadplegingen een extra variant uitgewerkt. Hierbij zouden de drie verenigingen van sportpark Wilhelmina fuseren en zou Duno als volledige vereniging bij de fusievereniging komen “inhuizen”. Bij een herontwikkeling van het sportpark zou dat voor hen een erg gunstig scenario zijn. Bestuursleden Richard Vacquier Droop en Carin Hosmus hebben aangegeven dat zij na hun vele jaren inzet voor Duno het stokje graag willen overgeven. De fusiecommissie betreurt dit zeer, maar dankt Richard en Carin voor hun positieve inbreng in het fusieproces.

  Duno heeft eind juni haar algemene ledenvergadering gehouden, waarin nieuwe bestuursleden zijn benoemd. De fusiecommissie kreeg het bericht dat de beoogd nieuwe bestuursleden iets anders in het fusieproces en de voorgestelde variant staan dan de oude bestuursleden. Inmiddels is er telefonisch contact geweest met de nieuwe voorzitter van Duno. Hij gaf aan dat Duno nog steeds positief in het fusieproces staat, maar dat zij zich niet kunnen vinden in de voorgestelde variant. Verder stelde hij dat Duno zich graag op termijn bij de nieuwe vereniging wil aansluiten. Half augustus gaan de fusiecommissie en het nieuwe bestuur van Duno met elkaar in gesprek.

  Sportpark Wilhelmina

  In de bijpraatsessies met de verenigingen heeft de fusiecommissie gezegd dat er een bestuursopdracht lag bij de gemeente Renkum om twee mogelijkheden te onderzoeken:

  1. Het herontwikkelen van sportpark Wilhelmina
  2. Een volledig nieuw sportpark ontwikkelen elders in Renkum

  De nieuwe coalitie in Renkum heeft de twee mogelijkheid bestempeld als lastig realiseerbaar om verschillende redenen. Een langjarig traject om het te realiseren met een ongewisse uitkomst, omdat er bezwaren zullen komen. In het coalitieakkoord is expliciet opgenomen om sportpark Wilhelmina te herontwikkelen. Maandag 20 juni heeft de commissie faciliteiten een gesprek gehad met wethouder Marinka Mulder en verantwoordelijk ambtenaar Joppe Verhoeks. Zij bevestigden hetgeen er in het nieuwe akkoord staat. Na de zomer zal aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet worden gevraagd. Met dit krediet wordt in samenwerking met de drie verenigingen onderzocht op welke wijze de herontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Als het fusievoorstel in de algemene ledenvergaderingen wordt besproken in het voorjaar van 2023 zal er ook gelijktijdig een besluit door de gemeenteraad worden genomen omtrent de herontwikkeling van het sportpark met als enige voorwaarde: het doorgaan van de fusie.

  Een prima gesprek dus met de wethouder die erg positief staat in deze herontwikkeling. Dinsdag 5 juli heeft de commissie faciliteiten samen met Marinka Mulder en Joppe Verhoeks een bezoek gebracht aan EGS’20 in Velp. Hier heeft een vergelijkbare ontwikkeling en fusie plaatsgevonden. Het bestuur van EGS’20 heeft de commissie faciliteiten en gemeente volledig bijgepraat over het proces dat zij hebben gelopen. Zowel de commissie als de gemeente waren erg positief over hetgeen zij hoorden en zagen.

  Commissies

  De commissies die de fusie gaan vormgeven zien er als volgt uit:

  Fusiecommissie: Koen Beenen, Rini van Ernst, Peter van Dam, Arthur Bohmer, Patrick Wennekes, Jan Gijsbertsen en Huub van Oorschot. Zij zullen contact houden met de overige commissies en gaan de organisatie van de nieuwe vereniging vormgeven met alles wat daar juridisch bij hoort. Zij begeleiden het fusieproces en houden de leden hiervan op de hoogte.

  Commissie financiën: Peter van Dam, Önder Erzurum, Harry Bos, Nick Gerritsen, Koen Vos en Rini van Ernst. Deze commissie doet alle voorstellen op financieel gebied, van een meerjarenbegroting, een boekhoudpakket, kascontrolebeleid tot de keuze van de bank waarmee zal worden gewerkt.

  Commissie faciliteiten: Pascal Tiehuis, Willem Rademaker, Willem Postma, Richard Veldt. Wim van Bruxvoort en Henk Jansen. Dit zestal zal voorstellen doen voor de gebouwen, het materiaal en zal het contact met de gemeente onderhouden over het sportpark.

  Commissie sponsoring: Richard Veldt, Marco Wennekes, Jaques Westland. Vanuit Redichem worden er nog kandidaten gezocht om zich bij deze commissie aan te sluiten. De commissie sponsoring inventariseert alle huidige sponsorovereenkomsten, kijkt welke dubbelingen daarin zitten en doet voorstellen voor een sponsorplan, sponsorpakketten en reclameborden. Ook onderzoekt de mogelijkheid voor het opzetten van een businessclub.

  Commissie communicatie / pr: Erik Pennekamp, Patrick Derks, Anouk Heufkens, Marlieke ten Have, Natalie Oudenhoven en Mark Koenderink. Zij inventariseren alles wat er communicatie- en pr-gebied speelt, alle manieren waarop met leden, vrijwilligers, supporters en andere belanghebbenden kan worden gecommuniceerd. Denk daarbij aan: website, nieuwsbrieven, presentatiegids, nieuwe leden, etc.

  Commissie voetbalzaken: Rik Kerkhof, Lennart Fuchs, Jan Gerritsen, Dik Martens, Evert Houtriet en Marcel Polman. Deze commissie doet een voorstel om de nieuwe voetbalorganisatie op te zetten, inclusief voorstellen voor de keuze zaterdag- en/of zondagvoetbal, voetbalbeleidsplan met alles wat daarbij hoort (trainers, faciliteiten, doelstellingen et.), scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, etc.

  Commissie cultuur: Diane Kaal, Dick van Deest, Jeroen van de Berg, Oswald Veldhuizen, Martijn Span en Jasper Tijssen. Zij doen een voorstel voor een nieuwe clubnaam, het nieuwe clubtenue en het nieuw clublogo. Verder nog voorstellen op het gebied van normen en waarden (sportiviteit en respect), vrijwilligersbeleid inclusief werving, gezelligheid (feestjes, supportersvereniging, inrichting kantine, etc.) en overige zaken (erelidmaatschap, leden van verdienste, historie behouden, etc.).

  Planning

  Zoals aangegeven zijn de commissies sinds medio mei aan de slag om de opdrachten uit te voeren.
  Zij zullen hiervoor ook andere leden van de verenigingen betrekken om zo al draagvlak te krijgen voor bepaalde voorstellen. Via nieuwsbrieven en informatieavonden zullen alle leden op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de fusie. Er zal in het vierde kwartaal een informatieavond in Doelum worden georganiseerd voor de leden van alle drie verenigingen.

  De fusiecommissie, Koen Beenen, Rini van Ernst, Peter van Dam, Arthur Bohmer, Patrick Wennekes, Jan Gijsbertsen en Huub van Oorschot.